همزن

همزن هاضم لجن فاضلاب:

اعمال اختلاط کامل در درون هاضم از جمله مهمترین پارامترهای عملیاتی در راهبری سیستم های هضم بی¬هوازی خواهد بود. به عبارتی دیگر، ساخت هاضم به خودی خود شاید از فناوری پیچیده ای برخوردار نباشد، اما راهبری سیستم¬های هضم بی¬هوازی است که تمایز و کیفیت فناوری های مختلف را نمایان خواهد نمود که یکی از مهمترین پارامترهای عملیاتی در هاضم¬های بی¬هوازی، موضوع اختلاط خوراک در هاضم می¬باشد. بدین جهت، بسیاری از شرکت¬های فعال در زمینه سیستم¬های هضم بی¬هوازی بخش قابل توجهی از تمرکز خود را به بهینه سازی سیستم¬های اختلاط خود اختصاص می¬دهند. شرکت AAT در این زمینه فناوری منحصر به خود را دارا می¬باشد. سیستم اختلاط پیشنهادی شرکت AAT برای هاضم¬های هضم بی¬هوازی لجن فاضلاب در زمره بهینه¬ترین همزن¬ها در میان خیل عظیمی از فناوری¬های شرکت¬های مختلف درسطح جهان می¬باشد.

  • گارانتی اختلاط

همزن و سیستم اختلاط درون هاضم به نوعی طراحی می¬شوند که در کمترین زمان ممکن اختلاط کامل را در محیط هاضم ایجاد نماید. اختلاط کامل در طول فرآیند به راحتی و در مدت زمان بسیار پایینی صورت پذیرفته به طوری که هر 90 دقیقه یکبار اختلاط کامل اتفاق می¬افتد. با توجه به اینکه شرکت AAT تست اختلاط را از عملکرد هاضم و همزن مربوطه پیش¬تر گرفته است، تضمین عملکرد این سیستم را به مشتری ارائه خواهد داد.

میکسر
میکسر
  • با در نظر گرفتن مقطع شترگلویی (Bell Mouth) در محل قرارگرفتن پره میکسر، سبب افزایش راندمان اختلاط گردیده است.
میکسر

مقایسه با سایر تکنولوژی های اختلاط:

میکسر های Draft Tube به دلایل زیر یکی از بهترین روش های اختلاط و همگن سازی لجن داخل هاضم می باشد:

  • یکنواختی درجه حرارت در نقاط مختلف هاضم و تولید بیوگاز بیشتر
  • سهولت از بین بردن لایه Scum بالای لجن با استفاده از Splash disk
  • تسریع در حذف کف بالای هاضم با تغییر جهت گردش میکسر
  • جلوگیری از ته نشینی ذرات در کف هاضم