آب شیرین کن

در دسترس بودن آب شامل کیفیت و کمیت آن می باشد. با وجود آنکه خشکسالی می تواند مقدار آب موجود را کاهش دهد، تصفیه بهینه می تواند آب غیر قابل استفاده را به آب قابل استفاده تبدیل نموده که منجر به افزایش آب در دسترس خواهد شد. فن آوری های نمک زدایی، می توانند منابع جدید آب قابل شرب را از منابعی مانند آب دریا یا آب شور که غیر قابل استفاده هستند، ایجاد کنند.
برای همین منظور، شرکت داهی بنداد، تلاش دارد فن آوری های پیشرفته برای تسهیل تامین آب در تاسیسات نمک زدایی ارائه نماید.