تصفیه خانه فاضلاب قم

  کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قم

  تامین تجهیزات:

  • 2 واحد پکیج کلرزن گازی

   ظرفیت هر واحد: 40 کیلوگرم بر ساعت

  • سیستم اختلاط لجن هاضم بیهوازی

  حجم هاضم: 2500 متر مکعب