پروژه توسعه خط یک قطار شهری

  کارفرما: شرکت قطار شهری مشهد

  تامین تجهیزات:

  • فن محوری : 6 عدد

  دبی حجمی: 306000 مترمکعب بر ساعت

  قدرت موتور: 132 کیلووات

  • جت فن : 4 عدد

  قدرت موتور: 37 کیلووات